Risico/ instemmen met reglement

Door op het besloten terrein aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. Stichting Oranje Comité Heteren kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot het Evenement voor de betreffende dag of het gehele Evenement worden ontzegd.


Geen drugs

Op het Evenemententerrein Koningsfeesten is de Nederlandse wetgeving volledig van kracht. Het gebruik en in het bezit hebben van Soft- en Harddrugs is verboden. Bij handel hierin wordt men overgedragen aan de politie.


Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de Wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Voorwerpen, die volgens het oordeel van de beveiliging gevaarlijk {kunnen} zijn, mogen het evenemententerrein niet op.


Geen eigen consumpties

Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas en blik zullen worden ingenomen.  Het is toegestaan 1 plastic flesje a 250 ml water bij zich te hebben.


Geen alcohol
< 18 jaar

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en / of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Degene die zich hier niet aan houden dienen het evenemententerrein te verlaten en zullen geen toegang meer krijgen tot het evenemententerrein.


Geen verkoop en promotie van goederen en /of diensten

Het is niet toegestaan om goederen en /of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op het evenemententerrein. Na waarschuwing zal men, bij niet nakomen, van het terrein worden verwijderd.


Geen provocerende kledingstukken dragen

Kledingstukken, die provocerend kunnen werken voor bepaalde groepen, worden niet toegestaan. Dit ter beoordeling van de beveiliging.


Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen. vechten. geweldpleging. diefstal; handtastelijkheden. overmatig drankgebruik. opruiing, provocatie. wildplassen. discrimineren. mishandeling. intimidatie. jezelf en of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de beveiliging.


Strafbare feiten

Bij strafbare feiten wordt men te allen tijde overgedragen aan de Politie en wordt er namens Stichting Oranje Comité Heteren aangifte gedaan.


Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van Gold Save Security & Dienstverlening is voor een ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek aan kleding en tassen.


Overige bepalingen

Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens Stichting Oranje Comité Heteren dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.